جن‌های ما و جن‌های دیگران

جن‌های ما و جن‌های دیگران


هفته نامه کتاب هفته نیوز - ویدا اسلامیه: در ادبیات ایران، بخش مربوط به موجودهای تخیلی به طور معمول با عبارت جن و پری معرفی می شود اما همه انواع این موجودها، از جمله آل، غول و دوال پا را در خود دارد. در ادبیات عامیانه ایران، جن موجودی تخیلی است با ظاهری شبیه به انسان و پاهایی مثل سم بز، و پری و جن مونثی است به شکل خانم زیبارویی که بال دارد. اما در ادبیات جهان نام جن به گستره وسیع تری از موجودهای تخیلی گفته می شود. البته این جن های خارجی، دقیقا مثل جن های خودمان نیستند که از ما بهتران باشند و با بسم اللهی به چاک بخانمند!

 

از آن جا که در حوزه ترجمه، مترجم ناچار است معادل با نزدیک ترین مفهوم را برگزیند، بسیاری از موجودهای تخیلی کشورهای دیگر با واژه جن معرفی شده اند مثل جن خاکی، جن خانگی و جن کوتوله. اما شناخت بیش تر هر یک از این موجودهای تخیلی محترم (و گاه غیرمحترم!) در کشورهای مختلف جهان، نیازمند بررسی و نگاه دقیق تر است.

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

انواع جن ها در مجموعه داستان های هری پاتر:

 

در مجموعه هری پاتر با موجودهای جادویی بسیاری رو به رو می شویم که بسیاری از آن ها مثل ققنوس و تک شاخ در ادبیات جهان شناخته شده اند. اما حتی این موجودهای افسانه ای شناخته شده، به دنیای هری پاتر که می رسند، ویژگی های جادویی خاص خود را پیدا می کنند و تخس و اخمو و بدقلق میشوند. انواع جن های جادویی هری پاتر نیز گرچه نام آشنا، خاص و منحصر به فردند. در این جا با جن های این دنیای جادویی و ویژگی هایشان آشنا می شویم.

جن خانگی (House Elf)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: سر بزرگ، بینی و انگشت های دراز، قد بسیار کوتاه، چشم های ورقلمبیده ای به درشتی توپ تنیس و گوش های خفاش مانند.


قدرت جادویی: جادوهای خاص خود را بدون چوبدستی جادویی اجرا می کنند مثل غیب و ظاهر شدن، خلع سلاح کردن دیگران و در هوا بالا بردن اشیا.

وفاداری: ملزم به خدمت به صاحبشان اند مگر این که صاحبشان با دادن هر چیز پوشیدنی، آزادشان کند.

جن های خانگی به قدرتی به صاحبشان وفادارند که اگر حرفی درباره ارباب از دهانشان بپرد، خود را مجازات می کنند، مثلا چیزی به سر خود می کوبند یا دستشان را داغ می کنند. لباس ندارند و دستمال های کهنه آشپزخانه را به تن خود می بندند. تنها جن خانگی مشتاق آزاد شدن دابی بود که با کمک هری پاتر از خدمت به خانواده مالفوی آزاد شد.

جن (Goblin)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: قد بسیار کوتاه، بینی دراز و نوک تیز و انگشت های باریک و کشیده.


قدرت جادویی: قدرت خاص خود را بدون چوبدستی جادویی اجرا می کنند. در فلزکاری تخصص و مهارت دارند.

خطر: زیرک و مکارند.

 

بانک گرینگوتز، بانک جادوگران، را جن ها اداره می کنند.

جن خاکی (Gnome)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: سی سانتی متر قد، سر بزرگ و پاهای سخت و استخوانی


خطر: با این که موجود خطرناکی نیست، دندان های بسیار تیزی دارد و گاز می گیرد.

زیستگاه: باغچه های سرتاسر اروپای شمالی و آمریکای شمالی

این موجود از آفت های باغچه است. سی سانتی متر قد دارد و سرش بزرگ و بی تناسب است. پاهایش استخوانی و سخت است. برای بیرون کردنش از باغچه باید آن را چند بار در هوا چرخاند تا گیج شود و بعد به جای دوری پرتابش کرد که راه برگشت را پیدا نکند. اما باید مراقب بود تا با دندان های تیزش دست را گاز نگیرد.

جن کوتوله (Pixy)

 

 جن‌های ما و جن‌های دیگران

 

ویژگی های ظاهری: رنگشان آبی روشن است و قدشان به بیست سانتی متر می رسد. بال ندارند.


قدرت جادویی: می توانند پرواز کنند. با این که ریزه میزه اند می توانند انسان ها را با خود حمل کنند.

خطر: اهل شوخی های عملی اند؛ دوست دارند هرج و مرج ایجاد کنند و معروف است که انسان ها را از گوششان می گیرند و از زمین بلند می کنند.

زیستگاه: کورنوال؛ انگلستان.


جن‌های ما و جن‌های دیگران


هفته نامه کتاب هفته نیوز - ویدا اسلامیه: در ادبیات ایران، بخش مربوط به موجودهای تخیلی به طور معمول با عبارت جن و پری معرفی می شود اما همه انواع این موجودها، از جمله آل، غول و دوال پا را در خود دارد. در ادبیات عامیانه ایران، جن موجودی تخیلی است با ظاهری شبیه به انسان و پاهایی مثل سم بز، و پری و جن مونثی است به شکل خانم زیبارویی که بال دارد. اما در ادبیات جهان نام جن به گستره وسیع تری از موجودهای تخیلی گفته می شود. البته این جن های خارجی، دقیقا مثل جن های خودمان نیستند که از ما بهتران باشند و با بسم اللهی به چاک بخانمند!

 

از آن جا که در حوزه ترجمه، مترجم ناچار است معادل با نزدیک ترین مفهوم را برگزیند، بسیاری از موجودهای تخیلی کشورهای دیگر با واژه جن معرفی شده اند مثل جن خاکی، جن خانگی و جن کوتوله. اما شناخت بیش تر هر یک از این موجودهای تخیلی محترم (و گاه غیرمحترم!) در کشورهای مختلف جهان، نیازمند بررسی و نگاه دقیق تر است.

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

انواع جن ها در مجموعه داستان های هری پاتر:

 

در مجموعه هری پاتر با موجودهای جادویی بسیاری رو به رو می شویم که بسیاری از آن ها مثل ققنوس و تک شاخ در ادبیات جهان شناخته شده اند. اما حتی این موجودهای افسانه ای شناخته شده، به دنیای هری پاتر که می رسند، ویژگی های جادویی خاص خود را پیدا می کنند و تخس و اخمو و بدقلق میشوند. انواع جن های جادویی هری پاتر نیز گرچه نام آشنا، خاص و منحصر به فردند. در این جا با جن های این دنیای جادویی و ویژگی هایشان آشنا می شویم.

جن خانگی (House Elf)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: سر بزرگ، بینی و انگشت های دراز، قد بسیار کوتاه، چشم های ورقلمبیده ای به درشتی توپ تنیس و گوش های خفاش مانند.


قدرت جادویی: جادوهای خاص خود را بدون چوبدستی جادویی اجرا می کنند مثل غیب و ظاهر شدن، خلع سلاح کردن دیگران و در هوا بالا بردن اشیا.

وفاداری: ملزم به خدمت به صاحبشان اند مگر این که صاحبشان با دادن هر چیز پوشیدنی، آزادشان کند.

جن های خانگی به قدرتی به صاحبشان وفادارند که اگر حرفی درباره ارباب از دهانشان بپرد، خود را مجازات می کنند، مثلا چیزی به سر خود می کوبند یا دستشان را داغ می کنند. لباس ندارند و دستمال های کهنه آشپزخانه را به تن خود می بندند. تنها جن خانگی مشتاق آزاد شدن دابی بود که با کمک هری پاتر از خدمت به خانواده مالفوی آزاد شد.

جن (Goblin)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: قد بسیار کوتاه، بینی دراز و نوک تیز و انگشت های باریک و کشیده.


قدرت جادویی: قدرت خاص خود را بدون چوبدستی جادویی اجرا می کنند. در فلزکاری تخصص و مهارت دارند.

خطر: زیرک و مکارند.

 

بانک گرینگوتز، بانک جادوگران، را جن ها اداره می کنند.

جن خاکی (Gnome)

 

جن‌های ما و جن‌های دیگران 

 

ویژگی های ظاهری: سی سانتی متر قد، سر بزرگ و پاهای سخت و استخوانی


خطر: با این که موجود خطرناکی نیست، دندان های بسیار تیزی دارد و گاز می گیرد.

زیستگاه: باغچه های سرتاسر اروپای شمالی و آمریکای شمالی

این موجود از آفت های باغچه است. سی سانتی متر قد دارد و سرش بزرگ و بی تناسب است. پاهایش استخوانی و سخت است. برای بیرون کردنش از باغچه باید آن را چند بار در هوا چرخاند تا گیج شود و بعد به جای دوری پرتابش کرد که راه برگشت را پیدا نکند. اما باید مراقب بود تا با دندان های تیزش دست را گاز نگیرد.

جن کوتوله (Pixy)

 

 جن‌های ما و جن‌های دیگران

 

ویژگی های ظاهری: رنگشان آبی روشن است و قدشان به بیست سانتی متر می رسد. بال ندارند.


قدرت جادویی: می توانند پرواز کنند. با این که ریزه میزه اند می توانند انسان ها را با خود حمل کنند.

خطر: اهل شوخی های عملی اند؛ دوست دارند هرج و مرج ایجاد کنند و معروف است که انسان ها را از گوششان می گیرند و از زمین بلند می کنند.

زیستگاه: کورنوال؛ انگلستان.