متن آهنگ اون که از مسلک | لویترا

 

متن آهنگ اون که از مسلک | لویترا


دانلود آهنگ اون که از مسلک

[اینترو]

اون که اون که اون که

اون که اون که اون که

اون که اون که اون که

[کروس]

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم آه

[ورس یک]

اون که از اولش بود رو پاش

اون که صدبار خورد زمین و کرد شروع باز

اون که توو این تهران دودی در حده اروپاس

اون که أ ترسش خیلیا رفتن توو سوراخ موش

زیرش بودن الان توو روش هار شدن

فازش این نبود موهاشو با اوتو صاف کنن

رپ فارسی یه جاده خاکیه

ولی اون اومده اوتوبان کنتش

اون که خوب باهاش آشناس پلیس

اون که با قلبش رو کاغذ این رایماشو چید

بدخاهشو برد رو پُل تایمازوفی

وقتی میخونه همه میکنن ماستا رو کیسه

اون که نبود پیِ شهرت و بیلیط

همه نوک دماغو اون نوک قله رو میدید

اون که دکتر نبود ، مطب نداشت ولی

هرکی شاخ شد نسخشو پیچید

[کروس]

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم

[ورس دو]

زوده برات بخوای قاطی شی باما

نه اینجا هنده نه من آمیتا باچان

با اینکه لبه تیغیم هفته ای سه بار میریم لاکار

به گرده پامم نرسیدی هرچی چاپیدی باباتو

من ، خورشیدم ! نه آفتابه لبه بوم !

نمیخوام درَم از ایران با یه چمدون !

این فازارو ما کهنه کردیم

همه آرزوهاتون خاطرس واسه ما پسره خوب آه

هرکی محکم زد

کورکو پرش ریخت انگار مَحکم من

وقتی بازی میکنن همه علنن نقش !

فهمیدم گرگ نباشم کلکم کَندس !

خودتو میکوبی به در دیوارو

میخوای از ماها بگیری با زرنگی آتو

شرمنده که زمین گِل بود

ندیدیم کتونی زرنگیاتو ! وُه

چقد پشته ما صفحه چیدی

یه نفس بگیر حاجی یه وقت خفه میشی

انقد به اینو اون نشو مثِ کنه سیریش

تو برد پیت نیستی دره پیتی هه

بپا نکنی نگاه چپ یه وقت

چون ما سرمون درد میکنه واسه دردسر

هردفعه که این کارو گوش دادی بگو

بهت یه لیوان آب قند بدن

[کروس]

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم

اون که شب بیداره ولی روز خوابه منم

اون که معروفه ولی نیست توو روزنامه منم

اون که پایِ رپش گذاشته از جون مایه منم

اون که گوشه همه باهاشه مثِ گوشواره منم

[اوترو]

شب بیداره آه روز خوابه

آه صدام آشناس برات

فلو کارِ حاج علیِ بیت شاهکارِ تضاد

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید