متن آهنگ باور از کسری | لویترا

 

متن آهنگ باور از کسری | لویترا


دانلود آهنگ باور از کسری

پخش حمایتی از لویترا

[اینترو]

روزگارى کودکى ناب و قدم هاى کج

زمین صاف تر از گردى افکار سر

کودک از شعشعه ى شادى خود زیر پوست

رگ اندوه و غمش در دل خود پاره کرد

کودک انگیزه ى پرواز داشت ، باز کرد پر خود ناز کرد

مردم از سنگدلى و غرور خفه اش میکردند

خفه اش میکردند خفه اش میکردند در سرور

[ورس یک]

هست، هنوزم بوى جام

هنوزم خونه ها ، هنوزم بوى خوب کودکى و بوى تاب

هنوزم کوچه هاى باریک ، اتاقاى تاریک و ترس عمق بچگى

هنوزم توپ پلاستیکى هنوزم روبرام

همه روزاى گذشتم که جاى پام تو آسفالت موند

نصیب گربه هاى شهر میکردن آشغال گوشت

هنوزم زندگیم گذراس توى آباى سرد

هنوزم خرج فاحشه میاد از راهاى بد

هنوزم آب میده به تشنه ها بابا یه بند

هنوزم سر گالیله ها اجین میشه با دار شهر

هنوزم کمرش خمیدس و زنبیلش دستشه

پیرزن مهربون خیابونایى که ترس و عشق و قلب و چشم و یاد من میداد

هنوزم پل میزنم من از همینجا به سختیا

[کورس]

هنوز لگدماله زیر پاها باوراى من

هنوز خوبا میشن قربانى آدماى بد

هنوز سنگینه درد غم ترد مردمم

هنوز شادى هاى مرده توى قلب من گمن

هنوزم تنگ میشه دلم برا فرداهاى خوب

هنوزم تور شرمگین میشه از رفتاراى توپ

هنوزم عرفه بشه آزادى از ماها به دور

هنوز ، هنوز..

[ورس دو]

هنوزم مچاله میشه کاغذ شعر شاعرا

عابرا ، رد ، میشن از ، کنار هم بى تفاوت

شبا قفل میزنه دست خورشیدو به کوه ستمگر

همه چى خوبه پسر پس بزن

ماسک خنده مثل آدما و قدم قدم بزن توى شهر

اصلا مهم نیست که باوراشون بدن بوى بد

اصن مهم نیست که رو ندارن کنن رو به هم

اصن مهم نیست که گرفته یه ستم توى قدب

از دیار سنگى سیاه و بد بوى ما

از زمین شب زده تا بوسیدن روى ماه خورشید

که صبحو بهم نشون دادو امید شد

نمونده راهى فقط باور کن ، نمونده راهى فقط باور کن

نه نمونده راهى فقط باور کن

قوى ترینه ، اسمش باوره

قلبت تو مستشه استثنا نداره چون اسمش باوره

همه چى زیر پاشه اسمش باوره

زندگى به معناشه اسمش باوره ، اسمش باوره

نمونده راهى فقط باور کن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ باور از کسری | لویترا


دانلود آهنگ باور از کسری

پخش حمایتی از لویترا

[اینترو]

روزگارى کودکى ناب و قدم هاى کج

زمین صاف تر از گردى افکار سر

کودک از شعشعه ى شادى خود زیر پوست

رگ اندوه و غمش در دل خود پاره کرد

کودک انگیزه ى پرواز داشت ، باز کرد پر خود ناز کرد

مردم از سنگدلى و غرور خفه اش میکردند

خفه اش میکردند خفه اش میکردند در سرور

[ورس یک]

هست، هنوزم بوى جام

هنوزم خونه ها ، هنوزم بوى خوب کودکى و بوى تاب

هنوزم کوچه هاى باریک ، اتاقاى تاریک و ترس عمق بچگى

هنوزم توپ پلاستیکى هنوزم روبرام

همه روزاى گذشتم که جاى پام تو آسفالت موند

نصیب گربه هاى شهر میکردن آشغال گوشت

هنوزم زندگیم گذراس توى آباى سرد

هنوزم خرج فاحشه میاد از راهاى بد

هنوزم آب میده به تشنه ها بابا یه بند

هنوزم سر گالیله ها اجین میشه با دار شهر

هنوزم کمرش خمیدس و زنبیلش دستشه

پیرزن مهربون خیابونایى که ترس و عشق و قلب و چشم و یاد من میداد

هنوزم پل میزنم من از همینجا به سختیا

[کورس]

هنوز لگدماله زیر پاها باوراى من

هنوز خوبا میشن قربانى آدماى بد

هنوز سنگینه درد غم ترد مردمم

هنوز شادى هاى مرده توى قلب من گمن

هنوزم تنگ میشه دلم برا فرداهاى خوب

هنوزم تور شرمگین میشه از رفتاراى توپ

هنوزم عرفه بشه آزادى از ماها به دور

هنوز ، هنوز..

[ورس دو]

هنوزم مچاله میشه کاغذ شعر شاعرا

عابرا ، رد ، میشن از ، کنار هم بى تفاوت

شبا قفل میزنه دست خورشیدو به کوه ستمگر

همه چى خوبه پسر پس بزن

ماسک خنده مثل آدما و قدم قدم بزن توى شهر

اصلا مهم نیست که باوراشون بدن بوى بد

اصن مهم نیست که رو ندارن کنن رو به هم

اصن مهم نیست که گرفته یه ستم توى قدب

از دیار سنگى سیاه و بد بوى ما

از زمین شب زده تا بوسیدن روى ماه خورشید

که صبحو بهم نشون دادو امید شد

نمونده راهى فقط باور کن ، نمونده راهى فقط باور کن

نه نمونده راهى فقط باور کن

قوى ترینه ، اسمش باوره

قلبت تو مستشه استثنا نداره چون اسمش باوره

همه چى زیر پاشه اسمش باوره

زندگى به معناشه اسمش باوره ، اسمش باوره

نمونده راهى فقط باور کن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده